Polityka Bezpieczeństwa

I Polityka Bezpieczeństwa

Mając na uwadze ochronę Państwa danych osobowych, uprzejmie informujemy, iż wprowadziliśmy i stosujemy Politykę Bezpieczeństwa. Celem Polityki Bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J.Stachowiak Spółka Jawna wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000404129, zwanej dalej Polityką Bezpieczeństwa, jest uzyskanie optymalnego i zgodnego z wymogami obowiązujących aktów prawnych w Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J. Stachowiak Spółka Jawna (dalej zwanej Biotop Sp.J.) sposobu przetwarzania w informacji zawierających dane osobowe, a przede wszystkim zapewnienie ochrony danych osobowych przetwarzanych w Biotop sp.j. przed wszelkiego rodzaju zagrożeniami, tak zewnętrznymi jak i wewnętrznymi. Polityka Bezpieczeństwa została utworzona w związku z wymaganiami zawartymi w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawie z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych. Opracowany dokument jest zgodny również z dyrektywą 2002/58/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 12 lipca 2002 r. w sprawie przetwarzania danych osób oraz ochrony prywatności w sektorze komunikacji elektronicznej.

 

II Klauzula Informacyjna

 • Wypełniając wobec osób fizycznych ‎obowiązek informacyjny jaki nakłada na przedsiębiorców art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuje, że:
 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Biotop Biuro Inżynierii Środowiska Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, (NIP: 898-219-84-84, Numer KRS: 0000404129,
 2. Inspektor Ochrony Danych jest dostępny pod adresem: rodo@emgb.pl
 • Państwa dane osobowe są lub mogą być przetwarzane:
 1. w celu zawarcia i realizacji Umowy, w tym do kontaktowania się w celu prawidłowego wykonania Usługi, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO;
 2. w celu realizacji obowiązków Administratora wynikających z przepisu prawa, w tym prowadzenia rachunkowości oraz archiwizowania dokumentacji, obsługi skarg i reklamacji, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO;
 3. w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w tym w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami lub dochodzenia ewentualnych roszczeń, obsługi formularza kontaktowego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
 4. w celu działań marketingowych z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, przy czym działania te odbywają się jedynie na podstawie uzyskanych zgód, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
 • Administrator jest uprawniony do przekazywania Państwa danych osobowych podmiotom trzecim w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania niniejszej Umowy, tj. podmiotom wspierającym Administratora w prowadzonej przez niego działalności: dostawcom usług pocztowych, kurierskich, dostawcom usług prawnych i doradczych, podwykonawcom, współorganizatorom szkoleń i konferencji itp. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania niniejszej Umowy, a po tym okresie do dnia upływu terminu przedawnienia roszczeń z tytułu zawartej Umowy. Dane osobowe utrwalone w dokumentacji księgowej będą przechowywane przez okres wskazany w obowiązujących przepisach prawa, w tym przepisach podatkowych. Dane osobowe przetwarzane w oparciu o zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia zgody.
 • Z zastrzeżeniem ograniczeń wynikających z RODO oraz pozostałych przepisów prawa przysługuje Państwu prawo żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Ponadto informujemy, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy w Państwa przekonaniu, przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie naruszało przepisy RODO, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie.
 • Państwa dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu procesowi podejmowania decyzji, w tym profilowaniu i w ten sposób nie będą wywoływały skutków prawnych.
 • Poza przypadkami, w których podanie danych osobowych jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa, podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale może być niezbędne dla realizacji wskazanych wyżej celów.