Regulamin udziału

 

POBIERZ

Regulamin uczestnictwa
w
Ogólnopolskiej Konferencji Technicznej InstalVIP 2019
29 – 31 maja 2019, Hotel Sandra SPA
ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2019.
 2. Uczestnikiem Konferencji InstalVIP 2019 może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu instalacji sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, obiektach przemysłowych i osiedlach mieszkaniowych (nie dotyczy budownictwa indywidualnego).
 3. Konferencja InstalVIP 2019 odbędzie się w dniach 29 – 31 maja 2019 w Hotelu Sandra SPA
  ul. Obrońców Pokoju 3, 58-540 Karpacz

4.1 Uczestnictwo w Konferencji InstalVIP 2019 obejmuje:

– dwa noclegi w pokoju:
* dwuosobowym – bezpłatnie
* jednoosobowym ( koszt 500,00 netto + 23% VAT )
– korzystanie z kompleksu basenowego – pełnowymiarowy basen pływacki 25 m, basen do ćwiczeń w wodzie – „sztuczna rzeka”, basen z gorącą wodą (ze stanowiskami do masażu, jacuzzi), basen z zimną wodą
z wodospadem, basen ze sztuczną falą
– korzystanie z sauny suchej „Ruska Bania”
– korzystanie z siłowni
– parking zewnętrzny
– część merytoryczną (wykłady i prezentacje),
– imprezy towarzyszące,
-otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych.
4.2 Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym Konferencji InstalVIP 2019 i wyrażenia wszystkich zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym.

4.3  W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków, o których mowa w ustępie 4.2 Regulaminu Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT od osoby.

 1. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu (formularz dostępny w zaproszeniu).
 2. Zgłoszenia na Konferencję InstalVIP 2019 można dokonać najpóźniej do 21 maja 2019 do godz. 15:00 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie zgodnie z rzeczywistymi danych firmy
  i osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 3. Proces zgłoszenia na Konferencję InstalVIP 2019 przebiega na warunkach określonych poniżej:

7.1. Z jednej pracowni można zgłosić maksymalnie dwóch Uczestników bezpłatnie. W przypadku zgłoszenia dwóch Uczestników należy wypełnić i przesłać dwa Formularze Zgłoszeniowe.

7.2. Po poprawnym uzupełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza, Zgłaszający otrzyma w ciągu dwóch dni roboczych za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dotarcia formularza: „InstalVIP – przesłano formularz zgłoszeniowy”. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji InstalVIP 2019.

7.3. Najpóźniej w terminie do 21 maja 2019r. Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie: „InstalVIP – potwierdzenie uczestnictwa”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji InstalVIP 2019.

7.4. W związku z ograniczoną ilością miejsc o udziale w Konferencji InstalVIP 2019 decyduje Organizator biorąc pod uwagę kolejność zgłoszeń oraz zgodność zgłoszenia z profilem Uczestnika określonym w pkt 2.

7.5. Uczestnicy Konferencji InstalVIP 2019 po przybyciu na miejsce zobowiązani są do stawienia się w recepcji Organizatora w celu akredytacji i pobrania szczegółowego planu Konferencji.

7.6. Podczas Konferencji InstalVIP 2019 (części merytorycznej, wystawienniczej oraz integracyjnej) mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane jako Uczestnicy Konferencji.

7.7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.

7.8.Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja InstalVIP 2019, a także pokrywają koszty usług dodatkowych.

7.9.Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji InstalVIP 2019 oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.

REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 1. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:

8.1. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: info@instalvip.pl

8.2. Bezkosztowa rezygnacja możliwa jest w terminie do  22 maja 2019 r.

8.3 W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2019 w terminie po 22 maja 2019 r. lub w przypadku braku uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2019, Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT od osoby.

DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konferencji: firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J. Stachowiak Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, 51-629 Wrocław
  (NIP: 898-219-84-84, numer KRS: 0000404129).

10.1 Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji.

10.2 Administrator przekazuje dane uczestników Konferencji Współorganizatorom Konferencji.

10.3 Administrator/Organizator Konferencji dokumentuje przebieg Konferencji za pomocą zdjęć, filmów, na których utrwalany jest również wizerunek Uczestników Konferencji. Tak utrwalony wizerunek udostępniany jest następnie na stronach internetowych Administratora/Organizatora i Współorganizatorów Konferencji.

 1. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych, ich poprawy oraz żądania zaprzestania przetwarzania, jak również żądania usunięcia danych, bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator będzie przetwarzał dane do czasu cofnięcia zgody, chyba że interes własny Administratora danych będzie pozwalał przetwarzać je w innym czasie. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 2. Administrator/Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 3. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail rodo@emgb.pl

OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 1. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, co potwierdza w Formularzu Rejestracyjnym.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 664-787-066 – Anna Solarz oraz adresem e-mail info@instalvip.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.