Regulamin udziału

 

Konferencja Techniczna InstalVIP 2022

12 – 14 października 2022, Hotel Polanica Resort & SPA,
ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój

72px

REJESTRACJA ORAZ OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady dokonywania zgłoszeń oraz warunki uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2022.
 2. Uczestnikiem Konferencji InstalVIP może być osoba czynna zawodowo w projektowaniu instalacji sanitarnych w obiektach użyteczności publicznej, obiektów przemysłowych i osiedli mieszkaniowych(nie dotyczy budownictwa indywidualnego).
 3. Konferencja InstalVIP 2022 odbędzie się w dniach 12 – 14 października 2022 w Hotelu Polanica Resort & SPA, (ul. Górska 2, 57-320 Polanica – Zdrój).
 4. Bezpłatne uczestnictwo w Konferencji InstalVIP obejmuje:
  – dwa noclegi w pokoju dwuosobowym
  – pełne wyżywienie,
  – nieograniczony bezpłatny dostęp do Parku Wodnego oraz Strefy Wellness, w tym pełnowymiarowy basen 25m, jacuzzi, strefa z masażerami, sauna, siłownia oraz bezpłatne wi-fi i parking,
  – część merytoryczną (wykłady i prezentacje),
  – imprezy towarzyszące,
  – otrzymanie pakietu materiałów konferencyjnych.
  4.1. Udział w Konferencji jest bezpłatny pod warunkiem uczestnictwa w pełnym programie merytorycznym Konferencji InstalVIP 2022 i wyrażenia wszystkich zgód zawartych w formularzu zgłoszeniowym. W przypadku braku uczestnictwa w części wykładowej w dniu 13 października 2022r. przewiduje się kary umowne o jakich mowa w pkt. 8 ust.3
 5. Przesłanie wypełnionego Formularza Zgłoszeniowego stanowi akceptację niniejszego regulaminu oraz wyrażenie zgody przez Zgłaszającego na wszelkie zobowiązania wynikające z regulaminu (formularz dostępny w zaproszeniu).
 6. Zgłoszenia na Konferencję InstalVIP 2022 można dokonać najpóźniej do 24 września 2022 poprzez poprawne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz podanie zgodnie z rzeczywistością danych firmy i danych osobowych. Organizator zastrzega sobie prawo do wcześniejszego zamknięcia listy Uczestników.
 7. Proces zgłoszenia na Konferencję InstalVIP 2022 przebiega na warunkach określonych poniżej:
  7.1. Z jednej pracowni można zgłosić maksymalnie dwóch Uczestników. W przypadku zgłoszenia dwóch Uczestników należy wypełnić i przesłać dwa Formularze Zgłoszeniowe.
  7.2. Po poprawnym uzupełnieniu i przesłaniu do Organizatora Formularza, Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty e-mail potwierdzenie dotarcia formularza: „InstalVIP – przesłano formularz zgłoszeniowy. Przesłanie formularza zgłoszeniowego nie jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji InstalVIP 2022.
  7.3. Najpóźniej w terminie do 26 września 2022r. Zgłaszający otrzyma za pośrednictwem poczty email potwierdzenie: „InstalVIP – potwierdzenie uczestnictwa”, które jest jednoznaczne z potwierdzeniem udziału Zgłaszającego w Konferencji InstalVIP 2022.
  7.4. Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji przesłanego formularza zgłoszeniowego i zgodności zgłoszenia z profilem Uczestnika określonym w pkt 2.
  7.5. W związku z ograniczoną ilością miejsc pierwszeństwo uczestnictwa mają osoby, które nie brały udziału w dotychczasowych edycjach Ogólnopolskiej Konferencji InstalVIP.
  7.6. Uczestnicy Konferencji InstalVIP 2022 po przybyciu na miejsce zobowiązani są do stawienia się w recepcji Organizatora w celu akredytacji i pobrania szczegółowego planu Konferencji.
  7.7. Podczas Konferencji InstalVIP 2022 (części merytorycznej, wystawienniczej oraz integracyjnej) mogą przebywać wyłącznie osoby, które zostały zakwalifikowane jako Uczestnicy Konferencji.
  7.8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wywołujące szkodę Uczestnikowi oraz za wszelkie szkody spowodowane przez Uczestników, niezależnie od przyczyny ich powstania, za wyjątkiem szkód powstałych z winy umyślnej Organizatora, stwierdzonej prawomocnym wyrokiem.
  7.9. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność materialną za dokonane przez siebie zniszczenia na terenie obiektu, w którym odbywa się Konferencja InstalVIP 2022, a także pokrywają koszty usług dodatkowych.
  7.10. Organizator zastrzega sobie prawo do zmian programu, miejsca odbycia się Konferencji InstalVIP 2022 oraz do jej odwołania bez podania przyczyny.

  REZYGNACJA Z UCZESTNICTWA

 8. Zgłaszający ma prawo do rezygnacji z udziału na warunkach określonych poniżej:
  8.1. Rezygnacja możliwa jest wyłącznie drogą mailową na adres: info@instalvip.pl
  8.2. Rezygnacja z uczestnictwa możliwa jest w terminie do 4 października 2022r.
  8.3. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2022 w terminie po 4 października 2022 lub w przypadku braku uczestnictwa w Konferencji InstalVIP 2022Zgłaszający zobowiązany jest do uiszczenia kary umownej w wysokości 1000 PLN netto + 23% VAT.

  DANE OSOBOWE I WIZERUNEK

 9. Administratorem danych osobowych jest Organizator Konferencji: firma Biotop Biuro Inżynierii Środowiska J.Stachowiak Spółka Jawna z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wiwulskiego 12, 51- 629 Wrocław (NIP: 898-219-84-84, numer KRS: 0000404129).
 10. Wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże konieczne w celu wzięcia udziału w Konferencji.
  10.1. Administrator przekazuje dane uczestników Konferencji Współorganizatorom Konferencji.
  10.2. Administrator/Organizator Konferencji dokumentuje przebieg Konferencji za pomocą zdjęć, filmów, na których utrwalany jest również wizerunek Uczestników Konferencji. Tak utrwalony wizerunek udostępniany jest następnie na stronach internetowych Administratora/Organizatora i Współorganizatorów Konferencji.
 11. Każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo dostępu do tych danych osobowych, ich poprawy oraz żądania zaprzestania przetwarzania, jak również żądania usunięcia danych, bez wpływu na legalność dotychczasowego przetwarzania. Administrator będzie przetwarzał dane do czasu cofnięcia zgody, chyba że interes własny Administratora danych będzie pozwalał przetwarzać je w innym czasie. Ponadto każdej osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo żądania przeniesienia danych oraz złożenia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 12. Administrator/Organizator przyjął i przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych.
 13. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail: rodo@emgb.pl

  OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW

 14. Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem, co potwierdza w Formularzu Rejestracyjnym.

  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 15. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy prawa polskiego. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem tel. +48 664-787-066 -oraz adresem e-mail: info@instalvip.pl od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00.